Váš partner specializovaný na akustické služby

Autorizované měření hluku a zvukové izolace

Provádíme:

 • Autorizovaná měření hluku a zvukových izolací
 • Měření hluku strojů a zařízení a návrhy opatření na snižování hluku

(pro veřejnost, soukromé podnikatele a firmy, projektové ateliery a architekty, státní a ostatní zakázky...)

Spolupráce s námi Vám umožní plnit právní a technické předpisy související s problematikou hluku v pracovním a komunálním prostředí. Poskytujeme služby, zahrnující hlukové studie, návrh protihlukových opatření, autorizované protokoly pro správní a ostatní orgány.

Měření hluku slouží pro:

 • účely kolaudačního řízení
 • stížnosti občanů na nadměrnou hlučnost
 • podklad pro projektování v oboru akustiky (akustické studie atd.)
Měření hluku v pracovním prostředí
 • Hygienická měření - Hluk v místě obsluhy (na pracovních místech) - Hluk za účelem kategorizace prací
 • Technická měření strojů a výrobních zařízení
 • Hlukové poměry venkovního prostoru a okolí
Měření hluku v mimopracovním prostředí
 • Hluk z provozu strojů a zařízení
 • Hluk z drobných provozoven a průmyslových zařízení
 • Hluk z veřejných akcí
 • Hluk z dalších zdrojů hluku
Měření hluku z dopravy
 • Měření hluku ze silniční a železniční dopravy
 • Posuzování hlukových poměrů před a po rekonstrukci komunikace
Zvukové izolace
 • Měření a hodnocení vzduchové neprůzvučnosti
 • Měření a hodnocení kročejové neprůzvučnosti

Měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí

HYGIENICKÁ MĚŘENÍ

 • Měření v místě obsluhy
 • Stanovení hlukové expozice pracovníka
 • Kategorizace pracovní činnosti

TECHNICKÁ MĚŘENÍ

 • Měření strojů a výrobních zařízení
 • Posouzení hlukových poměrů - Identifikace dominantních zdrojů hluku atd.
 • Posouzení hlukových poměrů ve venkovním prostoru
 • Na základě provedených měření lze vypracovat návrh opatření na snížení hluku

NORMY

ČSN ISO 9612 Akustika - Směrnice pro měření a posuzování expozice hluku v pracovním prostředí
ČSN ISO 6394- Akustika - Měření hluku vyzařovaného stroji pro zemní práce na stanovišti obsluhy...
HEM-300-26.4.01-16344 - Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací

ZÁKONY A VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Nařízení vlády č. 432/2003 Sb., kategorizace prací.
Zákoník práce, v posledním znění

Měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí

HLUK Z PROVOZU STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

 • Testovací měření stacionárních zdrojů před instalací - měření je provedeno při simulovaném provozu zdroje za účelem zjištění splnění hygienických limitů.
 • Měření stacionárních zdrojů hluku - ventilátory, kompresory, výtahy, chladící jednotky, kotle, garážová vrata atd.
 • Měření hlukových poměrů v okolí stacionárních zdrojů(měření u nejbližších chráněných staveb)

HLUK Z HLUČNÝCH PROVOZOVEN A PRŮMYSLOVÝCH ZDROJŮ

 • Testovací měření nových provozoven a průmyslových zdrojů (při simulovaném provozu před započetím realizace a pro kolaudační účely)
 • Měření hlukových poměrů v okolí provozoven průmyslových zdrojů (měření u nejbližšího chráněného venkovního a vnitřního prostoru staveb)

HLUK Z VEŘEJNÝCH AKCÍ

 • Krátkodobé i dlouhodobé monitorování hlučnosti veřejných akcí, zejména akcí s hudební produkcí
 • Na základě provedených měření lze vypracovat návrh opatření na snížení hluku

NORMY

ČSN ISO 1996 - Akustika. Popis a měření hluku prostředí.
HEM-300-11.12.01-34065 - Metodický návod pro měření a  hodnocení hluku v mimopracovním prostředí

ZÁKONY A VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Měření hluku z dopravy

MĚŘENÍ HLUKU ZE SILNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

 • Provádíme denní, noční nebo 24 hodinové měření
 • Měření je prováděno i pro parkoviště
 • Podklad pro územní plánování
 • Určení hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném prostoru staveb
 • Návrh vhodných protihlukových opatření v případě překročení hlukových limitů u staveb (návrh obvodového pláště, okenních konstrukcí atd.)

NORMY

ČSN ISO 1996 - Akustika. Popis a měření hluku prostředí.
HEM-300-11.12.01-34065 - Metodický návod pro měření a  hodnocení hluku v mimopracovním prostředí

ZÁKONY A VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Evropská směrnice č. 49/2002/EC, v níž je implementována metodika výpočtu hluku z dopravy.

O nás:

Ing. Jiří Belza CSc.
Vedoucí autorizované laboratoře.

RNDr. Milan Vyšata
Pracovník řídící měření v terénu a provádějící interpretaci výsledků

Získaná osvědčení
Osvědčení o autorizaci vydané Státním zdravotním ústavem.  Certifikát způsobilosti vydaný Českou metrologickou společností - Metrolog I. kvalifikačního stupně

Ing. Jiří Belza CSc. Technická akustika je autorizovaná laboratoř poskytující služby na území České republiky, sídlící v Úvalech u Prahy. Vzhledem k mnohaletým zkušenostem v oblasti měření a snižování hluku v komunálním a pracovním prostředí disponujeme znalostmi potřebnými pro identifikování potřeb až po úspěšné provedení Vaší zakázky.

 • odborná podpora ve všech fázích Vašeho požadavku
 • variabilita ve službách akustických projektů, měření hluku a zvukových izolací
 • osobní a praktický přístup založený na charakteristice poptávky

 

   

Přeskočit na obsah

 • Měření hluku